Projekty finansowane ze środków UE Spółki Better Software Group S.A.

4. Projekt „Promocja firmy Better Software Group S.A. na rynkach międzynarodowych” – edycja 2019.

BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA jest w trakcie realizacji projektu pt.:
„Promocja firmy Better Software Group S.A. na rynkach międzynarodowych”. Okres realizacji projektu jest od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Całkowita wartość projektu: 366 775 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 366 775 zł
Kwota dofinansowania: 275 081,25 zł

Głównym celem projektu jest stworzenie Better Software Group S.A. warunków do podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi oraz rozszerzenie kontaktów handlowo–gospodarczych.
Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:
• Promocja przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej (w tym pozaunijnym rynku perspektywicznym - Zjednoczone Emiraty Arabskie).
• Pozyskanie kontrahentów zagranicznych (na których opiera się większość przychodu wnioskodawcy)
• Promocja Polskiej Marki Gospodarki.

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”, osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Got a project ?

Send us your brief or just a short description of what you need.

We’ll follow-up and find the best solution together.

Please fill the form